Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Молим Ви да прочетете внимателно настоящите общи условия, тъй като вие сте обвързани с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт.

1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър он-лайн на уеб страницата www.callbea.com.
2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил.
3. Собственик на www.callbea.com e “Ирбис” ООД.
4. В съдържанието на www.callbea.com са използвани запазените знаци и марки, снимки от каталозите, текстове и т.н. на различни фирми и правата върху тези материали принадлежат на съответната фирма. Всички останали материали от съдържанието на сайта (включително, но не само снимки, графики, текст, илюстрации и дизайн) са собственост на „Ирбис” ООД. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на електронния магазин, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се преследват от закона.
5. Идентифициране на потребителя и неговите действия при ползването на www.callbea.com става чрез неговия IP адрес.
6. Пълният достъп до информацията в www.callbea.com изисква регистрация. Чрез нея вие създавате личен профил.
7. С успешното приключване на вашата регистрация потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.
8. Потребителят е длъжен:
8.1. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
8.2. Да уведомява незабавно www.callbea.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
8.3. Да не извършва злоумишлени действия.
9. www.callbea.com има право:
9.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
9.2. Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
9.3. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на www.callbea.com. Те остават собственост на www.callbea.com и в този смисъл фирмата – собственик, не е ограничена в използването им и не е длъжна да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
9.4. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.callbea.com или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на www.callbea.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
9.5. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
10. www.callbea.com:
10.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
10.2. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на www.callbea.com. Ако в резултат на ползване на www.callbea.com, на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
10.3. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.callbea.com.
10.4. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
10.5. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.callbea.com във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за "Ирбис" ООД.
11. Вие сте съгласни www.callbea.com да ви изпраща електронни писма с цел да ви информира за промени или допълнения в нашия сайт, продукти и т.н.
12. Вие подавате лична информация напълно доброволно. www.callbea.com използва личната информация единствено с цел да подобри услугите, които ви предлага, и за да получи необходимите данни за изпълнение на вашата поръчка или запитване за продукти или услуги. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.
13. www.callbea.com не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
14. www.callbea.com както и повечето сайтове автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да включва: вашия IP адрес, вид браузър и часове за достъп и съответните уебсайт адреси. Тази информация може да се използва от www.callbea.com с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.
15. Хипервръзките от www.callbea.com към сайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипервръзки, www.callbea.com не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.
16. www.callbea.com може да показва реклами от трети лица. Някои от тези реклами може да ползват технологии като cookies и уебмаяци (beacons), когато рекламират на нашия сайт, което също така ще изпрати на тези рекламодатели (например Google чрез Google AdSense) информация, включваща вашия IP адрес, вашия интернет доставчик, данни за браузъра, с който сте посетили сайта ни, и в някои случаи - дали имате инсталиран Flash Player или не. Тези данни обикновено се ползват за геотаргетиране на рекламите (например реклами за имоти в София на посетители от София) или за показване на определен тип обяви според вида сайтове, които сте посетили (например показване на готварски обяви на някой, който често посещава готварски сайтове). Можете да изберете да изключите cookies от трети лица чрез настройките в браузъра си или други програми като firewalls. Това обаче може да попречи на взаимодействието ви с нашия и други уебсайтове, например да не можете да се логнете в определени услуги или акаунти.